+ Заболявания

(0 гласа, рейтинг 0 от 5)

Черен дроб

Посещения: 1041

jkhgf4eg78Доброкачествени тумори на черния дроб
Чернодробен аденом
Той е доброкачествен тумор, чиято честота нараства след масовото приложение на контрацептиви при жените. Най-често са солитарни с диаметър от няколко до 20 см, субкапсуларно разположени с или без капсула. Туморите са васкуларизирани и лесно могат да кръвят. Хистологично аденомът е изграден от добре диференцирани хепатоцити.
Клинична картина: Клинично рядко се наблюдава коремна болка, увеличаване на черния дроб или други симптоми. При кръвотечение от аденома се наблюдава хемоперитонеум. Малигнизацията на аденомите в хепатоцелуларен карцином е доказана, като най-често се наблюдава при болни с аденоматоза.
Диагноза: Диагностицирането се извършва с ехография, компютърна томография, перкутанна чернодробна биопсия.
Лечение: Въпреки регресията и изчезването на чернодробните аденоми след прекратяване приема на контрацептиви, рискът от кървене и малигнена трансформация налага хирургичното им лечение. Извършва се енуклеация, чернодробна резекция, а при аденоматоза- трансплантация.
Фокална нодуларна хиперплазия
това е доброкачествен тумор по-често засягащ жените в репродуктивна възраст. Връзката с контрацептивите не е напълно изяснена. Най-често се наблюдава субкапсуларно разположен възел. Клинично повечето от възлите са безсимптомни и се намират случайно по време на операция или на аутопсионната маса.
Хемангиом на черния дроб
Това е най-често срещаният доброкачествен тумор на черния дроб. По-често се засяга средната възраст и женския пол. Най-често туморите са единични, добре отграничени и изпъленени с кръв, със спонгиозна консистенция, отделени от околния паренхим с фиброзна псевдокапсула.
Клинична картина: Клинично симптоматиката е оскъдна и туморите се откриват случайно при изследвания. Рядко се наблюдава хепатомегалия, тежест, тъпи болки в дясното подребрие. Хемангиомите на черния дроб нарастват бавно, като само при големи тумори има риск от кръвотечение.
Лечение: Малките хемангиоми остават под наблюдение, а големите, както и бързорастящите са индикация за хирургично лечение.
Оперативното лечение може да бъде:
- енуклеация- премахване само на тумора;
- атипична резекция от отделни сегменти, носещи тумора;
- сегментектомия или лобектомия- най-често при разположение на тумора в левия лоб.
Други тумори
По-рядко срещани тумори на черния дроб са: хамартом, хемангиоендотелиом, лимфангиом, фиброми, миксоми и др.

 


Източник:  framar.bg

Партньори

zombohost logo new        alva 5 logoabroad workers logo